Return policy เงื่อนไขการคืนสินค้า

กติกาของการเปลี่ยน หรือ คืนสินค้ามีดังต่อไปนี้

ผ้ากันเปื้อน และ เสื้อเชิ้ต 

สินค้าท่ีจะทำการเปลี่ยนหรือส่งคืนนั้น ต้องปราศจากการใช้งาน บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมใบกำกับของสินค้า สินค้าที่ถูกส่งคืนมานั้นจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบสินค้าของทางเราเพื่อประเมิณการชำรุดหรือเสียหาย ขั้นตอนนี้จะดำเนินการใน 3 วันทำการ สินค้าทดแทนนั้นจะดำเนินการหลังจากได้รับการอนุมัติจากแผนกตรวจ สอบคุณภาพสินค้า

สินค้าที่เปลี่ยนหรือคืนไม่ได้

1. สินค้าที่หมดระยะเวลาเปลี่ยนคคืนภายใน 10 วันหลังจากที่ลูกค้าได้สินค้า

2. สินค้าหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่มีความชำรุดเสียหายซึ่งไม่ได้เกิดจากทางHan & Co. เช่น กระดุมเสื้อหลุด หรืออุปกรณ์ผ้ากันเปื้อนสูญหาย

เหตุผลในการขอเปลี่ยนสินค้า

1. สินค้าเสียหาย - เสียหายระหว่างการจัดส่ง

2. สินค้าชำรุด - สินค้าใช้งานไม่ได้ หรือไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ระบุไว้

3. สินค้าผิด / สินค้าไม่ถูกต้อง - ไม่ใช่สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ

4. สินค้าหรืออุปกรณ์ไม่ครบตามที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์

5. ขนาดไม่พอดี - ได้รับสินคค้าที่มีขนาดตามสั่งแต่สวมใส่แล้วไม่พอดี